Külföldi barátaink

Olaszok

http://www.sarata.it/

http://sugarcollection.altervista.org/

http://www.gavidio.it

http://www.lucianosugar.it/

 Francia

 http://www.annie-glycophile.com

http://www.clubdesglycophilesfrancais.eu/

http://bastide.perso.neuf.fr/

http://www.sugarmania.fr/

Spanyolok

http://www.xaviergalve.com

http://www.azucarpicasso.com

http://www.joanros.net/

Portugal

http://www.pacotesdeacucar.com

http://www.pacotinhos.net/

http://sites.google.com/site/acucardacristina/

http://sweetthings.blogs.sapo.pt/

http://club.telepolis.com/azucarmalaga/

http://sugardias.com.sapo.pt/

http://www.pacotesonline.com/

http://alvura.blog.com/

Cseh

http://sugar.barok.org

http://www.cbnet.cz/adamek/cukr/

http://www.ksbc.cz/

http://ludmilafruitlabels.com/

http://mysugar.webnode.cz/anglicky/

USA

http://www.sugar-n-such.us

http://www.the.millerfamily.name/sugar/

http://kirstenharper.com/sugar/

http://sites.google.com/site/cliveprobert/home

http://www.sugarpacketchad.com/

Svájc

http://www.raisindevelier.ch/passion_du_patron.htm

United Kingdom

http://www.uksucrologistsclub.org.uk/main/index.html

Holland

http://members.home.nl/liesje1/

http://www.harrydietz.nl/index2.html

Belgium

http://users.telenet.be/suiker/

Lengyel

http://sugarworld.civ.pl/

Orosz

веденьев евгений <rzz45@yandex.ru> “Eugene”

http://caxapuku.narod.ru/

http://caxapuku.narod.ru/photoMarina.html

http://saashka.narod.ru/sugar_obmen.html

http://sugarokru.narod.ru/

Ukrán

http://tammi.io.ua/

Német

http://www.zuckersammler.de/

http://www.sugar-n-such.us/

http://www.mirko-bauer.de/?lang=en&x=30&y=30

Argentina

http://www.sobrecitos.com.ar/

http://www.azucarmia.com.ar/

Brazília

http://www.mafiadoacucar.hpg.ig.com.br/index.htm

FacebookTwitterGoogle+

Alapszabályunk

„HUNniai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága” Kulturális Közhasznú Egyesület

Alapszabálya

A HUNCUT Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61, valamint a 2001.CVI törvénnyel módosított 1997.CLVI törvények szerint, s a következő §-ok alapján, a mai napon az egyesület alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

1. § Az egyesület neve, székhelye és jogállása


Az egyesület neve: „HUNniai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága” Kulturális Közhasznú Egyesület

Rövidített neve: HUNCUT Kulturális Közhasznú Egyesület (a továbbiakban egyesületnek megnevezve)


Az egyesület székhelye: 8172, Balatonakarattya, Szabadság u.25.

Az egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

Az egyesület jogi személy.

Az egyesület hivatalos pecsétje: téglalap alakú, 7×5 cm nagyságú, rajta az egyesület neve, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma.

2. § Az egyesület célja és tevékenysége

2.1/ Az egyesület céljai:

2.1. 1. Felkutatni, megismerni a kávécukor-gyűjtőket, szervezett formát kínálni a gyűjtéshez.

2.1.2. A tagok érdekeinek érvényre juttatása, képviselete és védelme, együttműködésük,

fejlődésük előmozdítása Magyarországon és külföldön egyaránt.

2.1.3. A kávécukor-tasakok csomagolási kultúrájának kutatása, fejlesztése Magyarországon

2.1.4. A magyar kultúra részének tekintett alkalmazott grafika ezen speciális szegmensének múltját, jelenét megőrizni, bemutatni a jövőnek, publikációk készítésével, előadások, kiállítások rendezésével.

2.1.5. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §-nak c.) pontjában foglalt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakban meghatározott tevékenységeket látja el:

– az 5. és 6. alpont szerint támogatja a kultúrát, a kulturális örökség megóvását.

2.2 Ezen cél érdekében pedig a következő feladatok ellátása:

2.2.1 Biztosítani egymás gyűjteményének megismerését, cserék szervezését.

2.2.2 Közös kutatómunkák szervezése a hazai, illetve külföldi kávécukor csomagolások felderítésére, eredetére vonatkozóan, megőrizni a hazai kávécukor-tasak gyártás történetét.

2.2.3 A feltárt régi cukorzacskók rendszerezésének, archiválásának, tárolásának, bemutatásuknak támogatása, ezen célok érdekében különféle média publikációk, kiadványok készítése.

2.2.4 A célok és a feladatok teljesítése érdekében támogatók felkutatása, pályázatokon való részvétel,

2.2.5 Magyar és nemzetközi konferenciák, találkozók, fesztiválok, versenyek, kiállítások szervezése, lebonyolítása.

2.2.6 Kávécukor sorozatok gyártatása, esetleg gyártása, forgalmazása.

2.2.7 Magyarország kulturális értékeinek megjelenítése ezen sorozatokon.

2.2.8 A célok elérése érdekében az egyesület tagként, vagy együttműködő partnerként részt vesz a tevékenységéhez illeszkedő nemzetközi szervezetek munkájában.

2.3 Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet gazdasági tevékenységet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.


2.4 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

2.5 Az egyesület mint szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát szórólapokon, szakfolyóiratokban, az egyesület honlapján közzététel útján biztosítja.

3. § Az egyesület tagjai

3.1 Az egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az egyesület létesítő okiratát ismeri és az egyesület alapszabályát, magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3.2 A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. Amennyiben az Elnökség elutasítja a tagfelvételi kérelmet, úgy az elutasítást tartalmazó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül az érintett fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez.

3.3 Az egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

3.4 Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

3.5. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a “tag” kifejezés szerepel, csupán az egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a “tiszteletbeli tag” kifejezést.

3.6. Az egyesületi tagság megszűnik:

3.6.1. A természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

3.6.2. A kilépés írásbeli bejelentésével,

3.6.3. Kizárással,

3.6.4. Ha az Egyesület megszűnik.

3.7. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

3.8. Az Elnökség többségi határozattal az egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg, ha az egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. Az elutasítást tartalmazó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a kizárt tag fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez.

3.9. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

3.10. A 3.§. 3.8. és 3.9. bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

4. § Tagsági jogok és kötelezettségek

4.1. Az egyesület tagja jogosult:

4.1.1. Részt venni az egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását.

4.1.2. A természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni

4.1.3. Az egyesület tagjai választhatnak és választhatók.

4.1.4. Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

4.1.5. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat nem sérti.

4.1.6. A tag jogosult az egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kilépni.

 

4.2. Az egyesület tagja köteles:

4.2.1. Az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani.

4.2.2. Az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni.

4.2.3. A közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat, határidőben megfizetni.

 


4.3. Tagsági viszonnyal kapcsolatos egyéb kérdések

4.3.1 Nem függhet a szavazati jog a tagdíj mértékétől.

4.3.2 A kiskorúaknak, fiatalkorúaknak is szavazati joga van, és törvénysértő, ha azt törvényes képviselőiken keresztül biztosítja a szervezet.

4.3.3 Az egyesületbe később belépő tagok joga nem korlátozható az alapító tagok jogaihoz képest.

4.3.4 Bármely tag a törvénysértőnek vélt határozatokat a tudomására jutástól számítva 30 napon belül megtámadhatja a bíróságon.

4.3.5 A nem természetes személy tag, törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelességeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

 

4.4. A tiszteletbeli tag jogai:

4.4.1. A tanácskozási joggal való részvétel az egyesület közgyűlésén és rendezvényein.

4.4.2. Az Egyesület szolgáltatásainak igénybe vétele.

 

 

5. § Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

5.1. Az egyesület szervei:

5.1.1 A Közgyűlés

5.1.2 Az Elnökség

5.1.3 Az Elnök

5.2. Összeférhetetlenségi szabályok

5.3. Az egyesület ügyintézését az Elnök végzi.

5.1.1. A Közgyűlés

(1) Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, azaz a tagok összessége, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a ok és cél megjelölésével írásban kéri, vagy ezt a bíróság elrendeli.

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása.
d) Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
e) Az egyesületi tagsági viszony érintő fellebbezésekről történő döntés.
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása
g) Közhasznúsági jelentés elfogadása

(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével postai vagy elektronikus úton. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) A Közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

(7) A közgyűlés a személyi döntések (e), f) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(8) Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni

(9) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell ( Megjegyzés: Ennek egyik módja a postai küldemény formájában történő közlés. Az igazolhatóság itt arra utal, hogy a levélből egy másolatot el kell tenni.). Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

 

5.1.2 Az Elnökség

(1) Az Egyesület vezető szerve a 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. Az elnökség tagjai: Elnök, Alelnök (1 fő), elnökségi tagok

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett kérdést el kell vetni.

(4) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik. Az Elnökség a döntéseiről nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), amelyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét.

(5). Az Elnökség egyedi döntéseit az érintettekkel – a döntés meghozatalától számított 15 napon belül – írásban, igazolható módon kell közölni, amiről Az Elnökség elnöke gondoskodik. Az Elnökség valamennyi döntését az Egyesület web oldalán nyilvánosságra kell hozni..

(6) Az Egyesület működése során keletkezett iratokba – az Egyesület székhelyén előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet. Az iratokba való betekintés megengedése során figyelemmel kell lenni a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is.

(7). Az Egyesület a működésére vonatkozó információkat, szolgáltatásai igénybe vételének módját és feltételeit, valamint beszámolóit a saját web oldalán rendszeresen nyilvánosságra hozza.

(8) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(9) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével, (ezt az alakuló ülésen résztvevő tagok közösen fogadják el.)
b) az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása, tag kizárása
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
g) az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,
h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(10) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

(11) Az egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az Elnökség tagjai képviselik.

(12) Az egyesület ügyintézését az Elnökség végzi.

(13) Az elnökség tagjai tevékenységüket térítésmentesen végzik.

5.1.3. Az Elnök

( 1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.

(2) Tisztét térítésmentesen végzi.

(3) Vezeti az Elnökség és a Közgyűlés üléseit.

(4) Távolléte esetén az alelnök helyettesíti.

(5) Az Elnök az Elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot.

 

Felügyelő Bizottság

1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges mivel az éves bevétele nem éri el az 5.000.000,-Ft-ot.

5.2. Összeférhetetlenségi szabályok

(1) A vezető szerv határozatában nem vehet részt az a tisztségviselő, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érintett.

(2) Közhasznú szervezet tisztségviselőjének tájékoztatni kell valamennyi közhasznú szervezetet(amelyeknél választott tisztségviselő), hogy milyen tisztségeket tölt be más közhasznú szervezetben (ezt jegyzőkönyvben, emlékeztetőben rögzíteni kell!)

(3) Köztartozással megszűnt közhasznú szervezet vezető tisztségviselője két évig nem lehet újabb közhasznú szervezet vezető tisztségviselője.

6. § Az egyesület működése és gazdálkodása

6.1. Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.

6.2. Az Egyesület bevételei:

a./ tagdíjak,

b./ egyéb források (pártoló személyek adományai, alapítványok támogatásai, az egyesület

gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás, stb.)

A tagdíj mértékének megállapításához figyelembe kell venni az összes éves adminisztrációs költséget (bélyegző, nyilvántartások, éves postaköltség, stb), bankköltséget, fenntartási költséget és nem utolsó sorban a célokhoz és feladatokhoz szükséges költségeket (pl. kiállítások szervezéséhez kapcsolódó kiadások, utazási költségek, stb)

6.3. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.

6.4. A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

7. § Az egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a felszámoló Közgyűlés dönt.

8.§ Egyéb rendelkezések:

(1) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

(2) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja;

(3) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(4) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

(5) Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ának rendelkezései szerint közhasznúsági jelentést készíteni.

Az Egyesület éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a z Elnökség az Egyesület web oldalán nyilvánosságra hozza. .

9. § Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 2001 évi CVI törvénnyel módosított 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

(2) Az egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Dorogon,.2009 december 6. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta, a jelenléti íven hitelesítik.


(3) Az egyesület Alapszabályát a Veszprém Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Kelt:.Budapest 2009 december 1.

………………………………………………………….
Elnök

FacebookTwitterGoogle+

Anyakönyvi kivonat

Egyesületünk neve:
HUNniai CUkorzacskógyűjtők Társasága Kultúrális Közhasznú Egyesülete
rövidítve:
HUNCUT KKE
címe:
8172 Balatonakarattya, Szabadság u. 25.
Alapító tagok száma 12

A VM Bíróság végzésének száma: 4.Pk.60.179/2009/5;

valamint a végzés jogerőre emelkedésének dátuma: 2010 január 7

Bejegyzésre került: 3.120. nyilvántartásba vételi számon.

Az egyesület email címe:
huncut.kke@gmail.com

Az egyesület most születőben lévő honlapja (részben már  megvan, de feltöltés alatt van)
http://www.huncukor.hu

Előző, igen sok cikket tartalmazó news-unk:
http://www.kavecukor.virtus.hu

Az egyesület adószáma:18001415-1-19
Az egyesület számlaszáma: 72900013-10503047

Egyesületünk tagjai 2011 júliusban:

 

1    Tóthné Juhász Zsuzsa             zacseo7@gmail.com;

2    Pálfi Józsefné                          evacard@freemail.hu;

3    Máténé Kele Irén                     matenekiren@gmail.com;

4    Holló Márta                             hollomarta@gmail.com;

5    Raáb András                            halasizsidosag@freemail.hu;

6    Fellegi Zsuzsanna                     zsfellegi@gmail.com; (kilépett)

7    Antal Pálné Karolina                  buberto@t-online.hu;

8    Raáb Tibor                              raabtibor@freemail.hu;

9    Dömötör Katalin                      szokeatak@gmail.com;  szüneteltet

10  Galambos Emese                     galambos.emese@gmail.com;  szüneteltet

11  Knap Melinda                          linda1114@freemail.hu;  szüneteltet

12  Fekete Mária                          marifeke@gmail.com;  szüneteltet

13  Heczer Brigitta                        heczerbrigitta@gmail.com;  szüneteltet

14  Dr.Szabó Péter                       szabo_peter_dr@freemail.hu;

15  Kovács Anna                          kovacsova@freestart.hu;  szüneteltet

16  Thén Noémi                          thennoemi@gmail.com;  szüneteltet

17  Náfrádi Ágnes sam52ster@gmail.com

18  Schwartz Lászlóné (Magdi) schwartzl@t-online.hu

19  Dr.Berze István annober@t-online.hu

20  Kovácsi Szolga Mária kmaria.szolga@gmail.com

21  Lévai Kálmán levai.kalman@t-online.hu

22  Kovács István                 sugarpanorama@gmail.com

23  Horváth Olga horvatholgi@gmail.com

24  Kauba Tímea timcsee@freemail.hu

25  Disztl Adrienn d.nyufi@gmail.com

26  Zábó Istvánné (Magdi?) zabohugi@hotmail.com

27 Aranyiné Gégény Ilona ilona.aranyi@gmail.com

28 Vidók Fruzsina fruzsibaba8@freemail.hu

29 Simon Zsanett szsfruzsi@gmail.com

30 Klauber Mátyás matyas.klauber@gmail.com szüneteltet

 

 


FacebookTwitterGoogle+

Mit jelent a nevünk, HUNCUT KKE?

Tudomásom szerint sem Szlovákiában, sem Romániában, sem a délszláv térségben nincs önálló egyesülete a kávécukorzacskó gyűjtőknek, ezért egy, a Kárpát-medencét magába foglaló terület szervezésére készülve ajánlottam e nevet a társaimnak. A betűszó az alábbi hosszú név rövidítéseként alakult ki: HUNniai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület.

2007 tavaszán az olaszországi  Cento-ban megrendezésre kerülő 7.wsm (world sugar meeting = cukros világtalálkozó)való részvételem arra inspirált, hogy valamilyen szervezeti formába próbáljam tömöríteni a hazai gyűjtőtársakat, s elneveztem magunkat (lásd mint fentebb) virtuális klubnak, hiszen még személyesen soha nem találkoztunk, csak levélben cserélgettünk. Sőt elhatároztam szintén az olasz találkozó hatására, hogy a kávécukor zacskóimat kiállításokon fogom ország-világnak bemutatni. A gondolatot tett követte, de még előtte regisztráltam magam, s magamon keresztül a gyűjtő barátaimat is a Virtus című internetes újságon, kávécukor.virtus rovatcímmel.

FacebookTwitterGoogle+

Rólunk

Sokszor nekifutottam már ilyen-olyan orgánumok részére bemutatkozást írni magunkról.
Néha férfiakat megszégyenítően szószátyárként hosszan meséltem a kávécukorzacskó gyűjtésről, míg néha épp a lényeget hagytam ki, mert tömör akartam lenni. Miután ezt az írást a saját honlapunk vezércikkének szánom, szeretném a gyűjtőtársak kontrolljának alávetni. Megküldöm az egyesület tagjainak, s véleményeiket beleépítve kívánom megjelentetni.

Mit jelent a nevünk, HUNCUT KKE?

Tudomásom szerint sem Szlovákiában, sem Romániában, sem a délszláv térségben nincs önálló egyesülete a kávécukorzacskó gyűjtőknek, ezért egy, a Kárpát-medencét magába foglaló terület szervezésére készülve ajánlottam e nevet a társaimnak. A betűszó az alábbi hosszú név rövidítéseként alakult ki: HUNniai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület. A közhasznú egyesületek átláthatóságát előíró törvény értelmében az egyesületre vonatkozó adatok, alapszabály, beszámolók, pénzügyi jelentések a „hivatalos” gomb alatt érhetők el.

Megalakulásunk története már számtalanszor megjelent a különféle médiákban, de úgy illik, hogy a saját honlapunkon is elérhető lehessen ez az információ. A kezdeteket követő történésekről ejtett néhány szó és fotó elvezet napjainkig, mely után a friss híreket olvasva tájékozódhatnak az érdeklődők folyamatosan egyesületünk életéről.1996-ban spanyolországi nyaralásra volt lehetőségem, melyet hosszú horvát, szlovén, olasz, francia országon át vezető oda és vissza úttal toldott meg a családom. Ez idő alatt sok-sok helyen volt alkalmam kávézni, s addig számomra ismeretlen formájú, csomagolású, érdekes kávécukrokat kapni. Kispénzű turistaként elraktam ezeket, mint souvenireket, mondván követhető lesz az utunk ezek alapján, s emlékeztetni fog erre a gyönyörű utazásra. A nyolcvan különböző cukor amivel hazaérkeztem, azt a gondolatot fogalmaztatta meg velem, hogy ezeket érdemes lenne gyűjteni, hiszen bizonyára nincs még egy ilyen félkegyelmű aki ezt gyűjti,  s ezzel alkalmam lesz felhívni magamra a figyelmet valamilyen tévé vagy rádió műsorban.  Sokáig nem igen bővült a gyűjteményem, bár itthon is lelkesen szedegettem a kávécukrokat.

Talán a 2006-os évben, amikor az internetre csatlakozott a családom, kíváncsiságból keresgélni kezdtem a világhálón, találok-e hozzám hasonló hóbortos embert. Meglepetésem nem ismert határokat, amikor számtalan cukorgyűjtő, sőt egész nagy szervezetek honlapjára bukkantam. A többi gyűjtő kezdeti lépései hozzám hasonlóan indult, és a saját magukról alkotott véleményük is megegyezett az enyémmel. (Ma már beismerem, nem tudok olyan dolgot mondani amit ne gyűjtene valaki.) Kíváncsian kutakodtam az idegen honlapokon, s próbáltam kezdetleges angol tudásommal olvasgatni a fórum oldalakon a beírásokat, amikor megpillantottam egy magyar városnevet. Debrecenből szólt hozzá, egy Suzy nevezetű valaki, (ma már tudjuk, hogy Tóthné Juhász Zsuzsanna) aki azt írta, hogy ő is gyűjti a cukorzacskókat és várja mások cserelehetőségét. Nagyot dobbant a szívem, s email levelezésbe kezdtünk, mely során hamarosan bővült a levelezési kör Pálfi Józsefné Évával, s az idő múlásával egyre többen lettünk.

2007 tavaszán az olaszországi  Cento-ban megrendezésre kerülő 7.wsm (world sugar meeting = cukros világtalálkozó)való részvételem arra inspirált, hogy valamilyen szervezeti formába próbáljam tömöríteni a hazai gyűjtőtársakat, s elneveztem magunkat (lásd mint fentebb) virtuális klubnak, hiszen még személyesen soha nem találkoztunk, csak levélben cserélgettünk. Sőt elhatároztam szintén az olasz találkozó hatására, hogy a kávécukor zacskóimat kiállításokon fogom ország-világnak bemutatni. A gondolatot tett követte, de még előtte regisztráltam magam, s magamon keresztül a gyűjtő barátaimat is a Virtus című internetes újságon, kávécukor.virtus rovatcímmel.

Itt beszámoltam az olasz út és a találkozó élményeiről, s el kezdtem hirdetni a világ első kávécukor kiállítását, melyet a VisMajor Irodalmi Kávéház és Galériában Budapesten rendeztem, mely egyben az első személyes találkozása volt a kávécukorgyűjtő társaságnak. Meg kell említsem egy sokat segítő, nagyszerű barát, gyűjtőtárs nevét. Banus Ákos, aki már ma  nincs köztünk, de az akkori lelkesedése további muníciót adott a társaság megerősödéséhez.

Ezt követően a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban kerültek a falakra kávécukorzacskókat, sorozatokat bemutató „képek”, az országos Kávéházak Versenye eredményhirdetése alkalmából, mely egy újabb találkozást biztosított számunkra és az egyre növekvő számú érdeklődő részére. 2008 kora-nyári időszakára szerveztem meg az első esm (european sugar meeting = európai cukros találkozót), s innentől csak felsorolnám a különféle rendezvényeket, amelyekről archív fotóval rendelkezünk.

-8.wsm Ferrara (http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=40904)
-Találkozó Matyiéknál (http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=55678)
-A kiskunhalasiak és a csipkesor
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=63793)
-Egyesületünk megalapításának első napja 2009 március 08.-án
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=65556)
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=65415)
-Kiállítás a Hartyán-közi Iskolában, (Budapest) a föld világnapja alkalmából.
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=68297)
-Laurac-i (Franciaország) mondott nemzetközi találkozó
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=69315)
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=69362)
-Prágai találkozó (http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=72724)
-Kiskunhalasi találkozó és kiállítás
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=74671)
-Kocsi cukorbemutató (http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=74867)
-Balatonkenese, Honvéd üdülő-SUGALÉRIA
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=74787)
-Portugál nemzetközi cukortalálkozó Castello Branco-ban
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=77931)
-Az ismételt megalakulásunk Dorogon (http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=82572)
-2010-es éveleji média szereplések
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=85992)
-Pieve di Cento nemzetközi cukros találkozó
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=88832)
(http://www.kavecukor.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=89075)

FacebookTwitterGoogle+