Új Alapszabályunk 2019 május 5 után

 

HUNniai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület

Nyilvántartási szám: 3.120.

 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya
A HUNCUT Kulturális Közhasznú Egyesület 2019. 05.05. napján megtartott közgyűlése az alábbi módosításokat fogadta el, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznújogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján (a módosított szövegrészek vastagon, dőlt és aláhúzott szedésmóddal vannak feltüntetve):

 

I.

Az Egyesület adatai


1.Az egyesület neve:                 HUNniai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága Kulturális

                                                Közhasznú Egyesület

 

2.Rövidített neve:                       HUNCUT Kulturális Közhasznú Egyesület

                                               


3.Az egyesület székhelye:         8172, Balatonakarattya, Szabadság u.25.

 

4.Az egyesület működési területe: Magyarország közigazgatási területe.

 1. Az egyesület önálló jogi személy.

 

 1. Az Egyesület a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba való vétellel megszerezte, s ezt követően közhasznú egyesületként működik.

 

II.

Az egyesület célja

 

 • Felkutatni, megismerni a kávécukor-gyűjtőket, szervezett formát kínálni a

gyűjtéshez.

 

 • A tagok érdekeinek érvényre juttatása, képviselete és védelme, együttműködésük, fejlődésük előmozdítása Magyarországon és külföldön.

 

1.3.      A kávécukor-tasakok csomagolási kultúrájának kutatása, fejlesztése.

 

 • A magyar kultúra részének tekintett alkalmazott grafika ezen speciális

szegmensének múltját, jelenét megőrizni, bemutatni a jövőnek, publikációk készítésével, előadások, kiállítások rendezésével.

 

Ezen cél érdekében pedig a következő feladatok ellátása:

 

2.1.      Biztosítani egymás gyűjteményének megismerését, cserék szervezését.

 

2.2.      Közös kutatómunkák szervezése a hazai, illetve külföldi kávécukor csomagolások felderítésére, eredetére vonatkozóan, megőrizni a hazai kávécukor-tasak gyártás történetét.

 

2.3.      A feltárt régi cukorzacskók rendszerezésének, archiválásának, tárolásának, bemutatásuknak támogatása, ezen célok érdekében különféle média publikációk, kiadványok készítése.

 

2.4.      A célok és a feladatok teljesítése érdekében támogatók felkutatása, pályázatokon való részvétel.

 

2.5.      Magyar és nemzetközi konferenciák, találkozók, fesztiválok, versenyek, kiállítások szervezése, lebonyolítása.

 

2.6.      Kávécukor sorozatok gyártatása, esetleg gyártása, forgalmazása.

 

2.7.      Magyarország kulturális értékeinek megjelenítése eme sorozatokon.

 

2.8.      A célok elérése érdekében az egyesület tagként, vagy együttműködő partnerként részt vesz a tevékenységéhez illeszkedő nemzetközi szervezetek munkájában.

2.9.      Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet gazdasági tevékenységet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.


 1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi támogatást

nem fogad el.

 

 1. Az Egyesület a jogszabályok – Alaptörvény P) cikke, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (Hesztv.), a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kulttv.), az épített környezet alapításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) , a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) – által előírt és az alábbiakban megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan, azok megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

 

 • kulturális tevékenység – közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, a lakosságéletmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, mint közfeladathoz kapcsolódóan. (Hesztv.121. § a)-b) pont, Mötv. 13. § (1) 7. pont)

 

 • kulturális örökség megóvása – kiemelt kulturális örökség védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség védelme, kulturális örökség helyi védelme, mint közfeladatokhoz kapcsolódóan. (Mötv. 23. § (5) 17. pont, Mötv. 23. § (4) 13. pont, Kulttv. 5. § (1) bek., Kulttv. 61/B. § (3) bek.)

 

 1. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami,

önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

 

III.

Az egyesület tagsága

 

 1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, amely
 • elfogadja az Egyesület céljait és Alapszabályát;
 • vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint
 • fizeti az éves tagdíjat, vállalva a belépés évében aktuális díj 100 %-nak megfizetését is.

A rendes tag felvételéről a szándéknyilatkozata alapján az Egyesület Elnöksége 2/3-os szavazataránnyal dönt. Az esetleges tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A szándéknyilatkozat tartalmazza az Alapszabály ismeretére, elfogadására, a tagdíj megfizetésére és folyamatos teljesítésére, az egyesületi célok megvalósításához, beteljesítéséhez szükséges önkéntes szolgálatra és munkavégzésre vonatkozó nyilatkozatot, és az írásbeli felvételi kérelmet.

 

Az egyesület rendes tagjának jogai és –ehelyütt nevesített- kötelezettségei:

 

– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban.

 

– választhat, illetve választható az Egyesület szerveibe, illetve tisztségeire,

 

 • indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek napirendi pontjaira,

 

-ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,

 

– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület soron következő közgyűlésén avagy az Elnökség 30 napon belül kötelest választ adni,

 

– betekinthet az Egyesület nyilvántartásába,

 

 • az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutásától számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja,

 

 • a tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti,

 

 • a tagnyilvántartás teljes körűségének biztosítása érdekében a tag írásban kérheti tagságának megszüntetését. Ezen kérelem elnökség részéről bizonyítható módon történő átvételének időpontjáig az esedékes tagdíj megfizetésére a tag változatlanul köteles,

 

 • A tagoknak jog és kötelessége eredményesen és gyümölcsözően részt vállalni az Egyesület életében és munkájában, buzdítva önmagát, a tagtársakat, s az Egyesületi célok elérhetőségén buzgólkodó segítőket, az Egyesületi célok megvalósítására, a közgyűlési határozatok végrehajtására.

 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

 1. Az Egyesület pártoló tagja lehet – tagdíj fizetési kötelezettség nélkül – minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Egyesület Alapszabályában foglalt célokkal egyetért, erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését, de tagsági viszonyt nem létesít. A (pártoló) tagfelvétel a rendes tagfelvételi szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

 1. Az Egyesület Elnöksége köztiszteletben álló természetes személy tiszteletbeli taggá történő felvételéről a vele folytatott előzetes egyeztetéssel megalapozott felkérést követően dönt. Az Elnökség erről a soron következő Közgyűlésen ad tájékoztatást.

 

 

 1. Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat személyesen, avagy más tagoknak adott meghatalmazással gyakorolhatják. Egy tag maximum másik kettő tag képviseletére jogosult. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat – a törvényes, illetve meghatalmazotti képviseletre vonatkozó hatályos rendelkezések keretei között – képviselőik útján gyakorolják.

 

 1. Az egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, szerveinek határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

 

 1. A tagdíj összegét az Elnökség állapítja meg, amely minden év március 31. napjáig esedékes

 

 1. Az egyesületbe való belépés és az onnan történő kilépés önkéntes.

 

 1. A tagsági viszony megszűnik:

 

 • a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével
 • az Egyesület megszűnésével,
 • a tag kilépésével,
 • a tag kizárásával.

 

 1. Az Elnökség a tagdíjfizetési kötelezettségét önhibájából nem teljesítő, s azt a felszólítás ellenére 30 napon belül sem pótló tagot, továbbá aki – amely- a felhívás ellenére sem követi az Egyesület céljait, megsérti az Alapszabályt, illetve a Közgyűlés döntéseit, viselkedésével méltatlanná válik a tagságra, vagy nem vesz részt az Egyesület munkájában, az Egyesületből kizárja.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az  érintett taggal.

 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

 

 1. A kilépés Elnökséghez történő írásbeli bejelentése az egyesületi tagságot egyoldalú jognyilatkozattal megszünteti. A tag nem mentesül a tagsági viszonyának fennállásáig – esetlegesen – halmozódott, az Egyesülettel szemben esedékessé vált anyagi kötelezettségének teljesítése alól.

 

 1. A tagsági jogviszony megszűnését, megszüntetését követően sem a tag, sem örököse, illetve jogutódja a tag korábbi munkájára, adományára, tagdíjára, hozzájárulására alapozottan az Egyesülettel szemben igényt nem érvényesíthet, hisz a tagok az alapításkor, illetve belépésük után tagi státusukból következően előbbieket kifejezetten önkéntesen tették, illetve fizették meg.

 

 

 

 

IV.

Az egyesület szervezete

 1. Az egyesület szervei: – Közgyűlés,

– Elnökség.

 1. Közgyűlés:

2.1. A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot.

2.2.  A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, a hely, az időpont, és a

napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére a meghívót ajánlott levél, fax, email, útján kell megküldeni legalább 10 nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A Közgyűlést elsődlegesen az egyesület székhelyére kell összehívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 

          Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

 

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

 

          A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

     Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

 

2.3. A közgyűlést össze kell hívni:

– ha a tagok egyötöde a cél és/vagy az ok megjelölésével írásban kéri. Ez esetben az Elnök 30 napon belül köteles összehívni a közgyűlést.

– ha az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

– ha a bíróság a közgyűlés összehívását elrendeli.

 

2.4.  A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. Akadályoztatása avagy ezen kötelezettségének megszegése esetén a Közgyűlés összehívásához fűződő kötelezettség érvényre juttatása érdekében az Alelnök, vagy az Elnökség bármely tagja jogosult a         Közgyűlés összehívására.

 

2.5.  A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint 50 %-a jelen van.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés  a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben az eredeti közgyűlési meghívóban a tagok tájékoztatása megtörtént

 • – a változatlan napirenddel megismételt közgyűlés időpontjára és
 • – a határozatképességre vonatkozó 50%-os limitérvényesülésének hiányára, vagyis a megismételt közgyűlésnek a megjelentek számától függetlenül való határozatképességére vonatkozóan.

 

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.

 

2.6.  A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is

megbízhat.

2.7.  A Közgyűlésről a kezdetén megválasztott személy  (jegyzőkönyvvezető)  jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyv tartalmazza

 1. a) az egyesület nevét és székhelyét;
 2. b) a közgyűlés helyét és idejét;
 3. c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
 4. d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 5. e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntésre jogosult szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges személyét.

A  jegyzőkönyvet az Elnök (illetve a Közgyűlést levezető elnök) a jegyzőkönyvvezető és egy, a közgyűlés által megválasztott tag hitelesíti.

 

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

 

 

2.8.  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. a) az alapszabály módosítása;
 2. b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
 4. d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
 5. e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 6. f) közhasznúsági melléklet elfogadása;
 7. g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 8. h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
 9. i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 10. j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

 

A fentiekben rögzített kizárólagos közgyűlési határozatok közül az egyesület megszűnésének, más egyesülettel történő egyesülésének vagy más egyesületre történő szétválásának a kimondása a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-edes szótöbbséggel hozott, míg az Alapszabály megállapítása és módosítása, döntés a működési szabályzatok tartalmáról, illetve a tisztségviselők megválasztása és visszahívása, valamint az Elnökség  által kizárt tagok fellebbezése tárgykörökben a jelen lévő tagok ¾-es szavazattöbbséggel hozott határozata szükséges, egyébként a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

 

2.9.     A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.

 

2.10. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. A tisztségviselőket a közgyűlés azon jelöltek közül választja meg, akik a jelenlévő tagok 20%-ának nyílt támogatását megkapták. A jelöltek közül a szavazás eredményeként azon személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a jelenlévők érvényes szavazatainak ¾-ét megszerezte. A közgyűlés 3 éves időtartamra választja meg a tisztségviselőket, akik ismételten újraválaszthatók. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok ¾-ét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani, s kettejük közül a több szavazatot megszerző személyt kell megválasztottnak tekinteni.

 

2.11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

2.12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

 

2.13. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

2.14. Az Elnök köteles nyilvántartást vezetni a Közgyűlésen készült jegyzőkönyvbe foglalt határozatokról ( Határozatok Könyve), amelyből a döntések tartalma, időpontja és  hatálya, illetve a döntést támogatók és az ellenzők számarányamegállapítható. A határozatok könyvét – amely a közgyűlési döntéseken kívül az Elnökség  döntéseit is tartalmazza – az Egyesület székhelyén kell elhelyezni. Annak megismerésére a X. fejezet pontjaiban írtak vonatkoznak.

 

 1. Az Elnökség, mint ügyvezető szerv

 

3.1.      Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség kötelezően ülésezik abban az esetben is, ha és amennyiben az Elnökségi ülés összehívását az Elnökség bármely tagja kezdeményezi.

 

3.2.      Az Elnökség az egyesületi célok megvalósíthatósága, a működés folyamatosságának

fenntartása érdekében szükség szerint, de legalább két alkalommal ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Főszabályszerűen az Elnökségi ülés összehívása akkor minősül szabályosnak, ha a tagok az ülésről  időpontját megelőzően, legalább 10 nappal arról írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az ülés összehívása kivételese esetben szabályszerűnek minősül akkor is, ha sürgős esetben történt, távbeszélő, faxküldemény és e-mail útján az összehívása, amennyiben egyik tag sem tiltakozik a 10 napos időköz megtartottságának hiánya ellen az üzenet vételekor, s az Elnökségi ülés megnyitásakor pedig kifejezetten hozzájárul az ülés megtartásához.

 

3.3       A 3 (három) tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg nyílt szavazással 3 éves

            időtartamra. Az Elnökség tagjai: Elnök (1fő), Alelnök (1 fő), Elnökségi tag (1 fő).

Az Elnökség tagja csak olyan egyesületi tag lehet, akivel szemben nem állnak fenn

a  jelen alapszabályban rögzített kizáró okok és összeférhetetlenségi körülmények.

3.4.    Az Egyesület elnöke az Egyesület törvényes képviselője, aki méltóképpen reprezentálja az Egyesületet, az Elnökséget és képviselő az Egyesületet külső szervezetek, hatóságok, bíróságok, gazdasági szervezetek előtt Az Elnököt távollétében, vagy akadályoztatás esetén az Alelnök jogosult helyettesíteni ls gyakorolni az Elnök jogait.

Az Elnök képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános.

 

3.5. Az Elnök  képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

 

3.6. Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint költségeit megtérítését igényelhetik. A tiszteletdíj mértékéről, annak megváltoztatásáról a Közgyűlés jogosult határozni. Az Elnökség tagjai megbízásukat az elfogadó nyilatkozatuk aláírásával vállalják.

 

3.7. Az Elnökség határozatait – a jelen alapszabályban írt kivételekkel – egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökségi határozat érvényességéhez legalább három Elnökségi tag jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételte össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételte összehívott ülések határozatképességére is az eredeti ülés határozatképességére vonatkozó szabályok az irányadóak. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – további tagok is meghívhatóak.

 

Az Elnökség az ülés összehívását megelőzően, vagy az ülés felfüggesztésével egyidejűleg a tagság egészétől avagy akár véletlenszerűen, akár célzottan kiválasztott tagjaitól, akár elektronikus, akár erre alkalmas más úton előterjesztett előzetes véleményt szerezhet be a lehetséges döntési alternatíva  előzetes értékelése és a tagság véleményének szondázása érdekében.

 

3.8. Az Elnökség ülései nyilvánosak, melyekről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. Az Elnökség határozatait ugyancsak be kell vezetni a Határozatok Könyvébe- A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát.  A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Elnökség bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglalni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Elnökség ülésén részt vevő tagok aláírják.

 

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

3.9. Az Elnökség feladata és hatásköre:

 

 • tagsági jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás,;
 • a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
 • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása;
 • Az Elnöksége saját működésére vonatkozó szabályzatot, ügyrendet maga állapítja meg;
 • döntés a Közgyűlésnek benyújtandó Elnökségi beszámoló elfogadásáról;
 • személyzeti munka irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása az Elnökön keresztül;
 • az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
 • minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, s amelyeknek Elnökség hatáskörébe vonásáról az Alapszabály rendelkezik;
 • a belépő új tagok belépési díjának meghatározása, valamint az éves tagsági díj meghatározása;
 • az Elnökség az Egyesület, illetve saját tevékenysége optimalizálásának célzatával – a tagok megkeresésén és felkérésén keresztül ezen személyi körből, avagy morálisan és szakmailag alkalmas, a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező harmadik személyek köréből – állandó és ad hoc bizottságok felkérésére jogosult.

 

3.10. Egyebekben az Elnökség működésére – a napirend közlésének módjára, a jegyzőkönyvre, az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlésének módjára, a határozatok nyilvánosságra  hozatalára és az iratbetekintésre – a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

 

3.11. Az Elnök feladat és hatásköre:

 

 • az Egyesület tevékenységnek irányítása;
 • a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
 • döntés és intézkedés az elnökség ülései közötti időszakban az ügyrendeben meghatározott kérdésekben
 • a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 • kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 • irányítja az Elnökség munkáját;
 • vezeti az Elnökség üléseit;
 • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 • összehívja az Elnökség üléseit;
 • irányítja az Egyesület gazdálkodását;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal;
 • vezeti az Egyesület adminisztrációját, vezeti a Határozatok Könyvét.

VI.

Összeférhetetlenségi szabályok

 

 1. Az Alapszabály a hatályos jogszabályokból fakadó összeférhetetlenségi szabályoktól eltérő rendelkezéseket nem állapít meg, a könnyebb tájékozódás érdekében azonban az azokból fakadó szabályokat külön is rögzíti.

 

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelöltszemélyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

 1. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 

 1. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

 1. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a tisztségviselő, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, a határozat alapján

 

 • a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érintett.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

 

 1. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

–      amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

–      amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

–      amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

–      amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

 1. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

VII.

Az Egyesület vagyona, a vagyon felhasználása

 

 1. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.

 

 1. Az Egyesület bárki számára – tagságtól függetlenül – lehetővé teszi, hogy részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

 

 1. Az Egyesület közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységének megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
 2. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csakis az Alapszabályban meghatározott közhasznú célokkal szinkronizált tevékenységekre fordíthatja.
 3. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség beszámolót és közhasznúsági mellékletet készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.
 4. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl- saját vagyonukkal nem felelnek.
 5. Az Egyesületi vagyon az Egyesületi célokkal szinkronizált feladatok finanszírozására felhasználható hányada pályázatokon, ösztöndíjak kiírásán keresztül „osztható fel”.
 6. Az Egyesület szponzori feladatainak ellátása, valamint az Egyesület céljaival összhangban tevékenykedő személyek, szervezetek és közösségek támogatása az előbbi célok megtartásán keresztül úgy történik, hogy a célok érdekében jelentős, széles körben hasznosítható eredmény lehetőségét teremtse meg.

VIII.

Az Egyesület gazdálkodása, az adománygyűjtés szabályai

1.1.      Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

1.2.      Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Elnökség írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

1.3.      Az Egyesület részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

1.4.      Az Egyesület minden évben közzéteszi a támogatást nyújtók névsorát a székhelyi hirdetőtáblán, illetve internetes honlapján.

A gazdálkodás általános szabályai

2.1.  Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységre kell fordítania

2.2. Az Egyesülettel, mint közhasznú szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést köthet.

2.3. A támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a lentebb írtak szerint nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

2.4. Az Egyesület a felelős személyt ( ide értve a vezető tisztségviselőket, valamint az Egyesület képviseletére, bankszámlája feletti rendelkezésre feljogosított más személyt), a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóit – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető  szolgáltatások, illetve az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

2.5. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

2.6. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.

2.7.      Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

Nyilvántartási szabályok

 

 1. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

3.1.      Az Egyesület bevételei:

a.)        tagdíj,

b.)        gazdasági-vállalkozási, tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából)származó bevétel;

c.)        költségvetési támogatás:

 1. ca) pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
 2. cb) az Európai Unió Strukturális lapjaiból. illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;

cc)az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól , nemzetközi szervezettől származó támogatás;

 1. cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege

d.)       az államháztartás alrendeszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

e.)        más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

f.)        befektetési tevékenységből származó bevétel;

g.)        az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

 

 

3.2.      Az Egyesület költségei:

a.)        alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó

költségek.

b.)        Gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;

c.)        a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei( ide értve az adminisztráció költségeit és egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt  immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

 

c.)        Az Egyesület, mint szervezet működési költségei valamint a tevékenységhez tartozó immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása.

d.)       Az a.)-c.) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

 

3.3.      Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni azzal,  hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

Beszámolási szabályok

4.1.      Az Egyesület beszámolója tartalmazza a

a.) mérleget (egyszerűsített mérleget),

b.) az eredmény kimutatást, (eredmény-levezetést)

c.) kiegészítő mellékletet.

4.2.      Az Egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet

is készíteni.

4.3.      Az Egyesület kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében  végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból , illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében  kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.

4.4.      Az Egyesület kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

4.5.      A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, 32.§ szerinti adatokat, mutatókat.

4.6.      A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő  vezető tisztségek felsorolását

4.7.      Az Egyesület éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

4.8.      Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt- az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

4.9.      Az Egyesület előbbi kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

4.10.    A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szólótörvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

4.11.    Az Egyesület közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló valamint a közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. Az Egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

4.12.    Ha az Egyesület a beszámolóval, valamint a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos előbbi kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

4.13.    Az Egyesület beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

4.14.    Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

IX.

Az egyesület megszűnése

 

 1. Az Egyesület – a Ptk. egyesületekre és a jogi személyekre vonatkozó általános szabályok alapján jogutód nélkül megszűnik:

–  a tagok kimondják megszűnését vagy;

– az arra jogosult szerv megszünteti; feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli;

– az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg vagy;

– az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 1. Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
 2. Az Egyesület 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.
 3. Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a közhasznú jogállás törlését, ha az Egyesület működése és vagyonfelhasználása az Ectv-ben, az Alapszabályban vagy az ennek alapján készített belső szabályzatban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg és ezen az Egyesület ügyészi felhívás után sem változtat.
 4. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén- a hitelezők követelésének kielégítése után fennmaradó szabad felhasználású – vagyonát a nyilvántartó bíróság a jogszabályban meghatározott szervezetnek, azaz a Nemzeti Együttműködési Alapnak juttatja.

X.

Vegyes és záró rendelkezések

 

 1. Az Egyesület a székhelye szerint illetékes megyei bíróság nyilvántartásba vételével jött létre, tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdhette meg.

Az Egyesület egyidejűleg kérte a közhasznúsági nyilvántartásba vételét is, melynek következtében közhasznú szervezetnek minősül, miért is részére bármely összegű adományt, támogatást nyújtó személyek a mindenkor hatályos adójogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosultak a támogatás összege után adókedvezmény igénybevételére.

 1. Az Egyesület működésével kapcsolatos ügyiratokba az Egyesület székhelyén bárki betekinthet. A betekintés iránti kérelmet az Elnökségnél kell 15 nappal korábban előterjeszteni. A betekintési kérelem csak hatályos jogszabályi rendelkezésbe ütközés esetén tagadható meg.

 

 1. Közzététel:

 

Az Egyesület működése, szolgáltatásai igénybe vételének módját, valamint az Egyesület közhasznúsági mellékletének, beszámolójának közzétételét az Elnökség az Egyesület hivatalos honlapján közzéteszi.

 

 1. Az Egyesület feletti adóellenőrzést a székhely szerinti illetékes adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

 

 1. Ezen Alapszabály a tagság, az Elnökség részéről történő könnyebb kezelhetőség érdekében többek között rögzíti a közhasznú tevékenységre, az összeférhetetlenségre, a gazdálkodásra, az adománygyűjtésre, a nyilvántartásra és a beszámolásra, az adókedvezmények igénybevételére vonatkozó kógens törvényi rendelkezéseket. Azonban ezek nem helyettesíthetik a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések változásainak figyelemmel kísérését, s az ezzel való megfelelőség folyamatos biztosítását magában az Alapszabályban, de értelemszerűen különösen az Egyesület napi tevékenységében, gazdálkodásában stb.

 

 1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az Ectv., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

 

Kelt:  Szombathely, 2019. 05.30.

……………………………………………

Kovács István elnök

Alulírott Dr. Jójárt Ágnes Szilvia ügyvéd ( Dr. Jójárt Ágnes Ügyvédi Iroda, székhely: 9700 Szombathely, Belsikátor 3., kamarai azonosító: 36062273, ), igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem.

 

Kelt, Szombathely, 2019. 05.30.

 

…………………………………………

Dr. Jójárt Ágnes Szilvia ügyvéd

Dr. Jójárt Ágnes Ügyvédi Iroda

FacebookTwitterGoogle+

Hozzászólások

Új Alapszabályunk 2019 május 5 után — 1 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?